sp11

O nas

Projekt od 2005 r. realizowany jest przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”. Został przygotowany pod naukowym patronatem Katedry Badań Edukacyjnych i Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego i wdrożony dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego
i Miasta Płocka.

CELE PROJEKTU:
• zapoznanie nauczycieli z podstawami psychopedagogiki twórczości,
• przygotowanie nauczycieli do konstruowania i realizacji własnych programów zajęć stymulujących rozwój zdolności twórczych i zainteresowań uczniów,
• bezpośrednie wspieranie nauczycieli w stosowaniu metod pracy rozwijających kreatywność uczniów w realizacji programów nauczania,
• angażowanie środowisk lokalnych w programy, projekty edukacyjne i ich finansowanie.


ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Projekt zakłada:
• bezpłatne czterdziestogodzinne szkolenie zgłoszonych nauczycieli prowadzone przez specjalistów psychopedagogiki twórczości,
• opracowanie szkolnego programu rozwijania zdolności twórczych i zainteresowań uczniów,
• realizację zajęć z uczniami zgodnie z opracowanym programem,
• szkolenie rad pedagogicznych w zakresie psychopedagogiki twórczości w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w celu wprowadzenia elementów treningu twórczości do realizacji programów nauczania wszystkich przedmiotów,
• promowanie działań twórczych na terenie szkoły, wśród rodziców i społeczności lokalnej,
• uzyskanie przez uczestników projektu certyfikatu szkolnego lidera wspierania uzdolnień (po zakończeniu trzyletniego okresu doskonalenia się i wdrażania programu),
• prezentację dorobku nauczyciela w zakresie rozwijania zdolności twórczych
i zainteresowań uczniów przed Komisją Akredytacyjną (scenariusze zajęć, wytwory działań uczniów, nagrody i dyplomy, dokumentacja fotograficzna, itp.),
• uzyskanie przez placówkę certyfikatu „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”
lub „Przedszkole Wspierające Uzdolnienia”.


KOMISJA AKREDYTACYJNA
• Przedstawiciel Organu Prowadzącego
• Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
• Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie
• Przedstawiciel Katedry Badań Edukacyjnych i Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego
• Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności
• Przedstawiciel MSCDN Wydział w Płocku
• Przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych „DELTA” w Płocku

 

 

W latach 2005-2010 projekt był realizowany przez 95 nauczycieli

• w 9 przedszkolach
(Miejskie Przedszkole nr 8 w Płocku, MP nr 9 w Płocku, MP nr 10 w Płocku,
MP nr 11 w Płocku, MP nr 16 w Płocku, MP nr 21 w Płocku, MP nr 27 w Płocku, MP nr 29 w Płocku, MP nr 35 w Płocku)

 

• oraz 14 szkołach podstawowych
(SP nr 3 w Płocku, SP nr 5 w Płocku, SP nr 6 w Płocku, SP nr 11 w Płocku, SP nr 12
w Płocku, SP nr 13 w Płocku, SP nr 16 w Płocku, SP nr 22 w Płocku, SP nr 23 w Płocku, Zespół Szkół nr 2 w Płocku, SP w Bodzanowie, SP w Nowym Grabiu, SP w Słupnie
oraz SP w Radzanowie)

 

Placówki po opracowaniu i wdrożeniu programów wspierających zdolności i zainteresowania dzieci otrzymały certyfikaty „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia” lub „Przedszkole Wspierające Uzdolnienia”. Aktualnie w zajęciach rozwijających twórcze zdolności uczestniczy
około 1000 dzieci.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Elżbieta Lemańska

(tel. 24 366 53 66 do 68 wew. 115)